Muzejní knihovna

Odborná knihovna Muzea středního Pootaví Strakonice zahrnuje publikace regionální, odborné a periodika. Tituly jsou pořizovány s ohledem na potřeby jednotlivých odborných pracovišť muzea a zpracovávány v elektronickém katalogu Verbis. Knihovna je zapsána v celostátní evidenci knihoven na Ministerstvu kultury České republiky podle zákona č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 

Staré tisky jsou součástí muzejní sbírky, jsou evidovány v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvu kultury ČR a jsou uloženy v depozitáři. Ve fondu převažují tisky a rukopisy z 18. a 19. století, několik jednotlivých tisků pochází z 16. a 17. století. Nejstarší a nejcennějším tiskem je torzo Bible kutnohorské. Tento prvotisk neboli inkunábule byl vytištěn roku 1489 Martinem z Tišnova. Další vzácnou knižní památkou je kniha Sebastiana Muenstera Kozmograffia Cžeská z roku 1554, restaurovaná v roce 1990. 

Online katalog

https://muzeum-st.kpsys.cz/#!/