Z dění…

Pro informaci předkládáme překlad článku, který vyšel v německém tisku o společném přeshraničním projektu Muzeum mlýnů. Originál je pod článkem ke stažení.

 

První kopnutí do země pro novou stavbu obilního mlýna z Frommriedu

Napsáno od: fr (Straubinger Tagblatt)

Čtvrtek 23. května 2O13 kolem 13:12

…prostřednictvím Podpůrného spolku pro zachování hradní zříceniny Haibach a péči o rodný kraj

Už v roce 1998 začal AK (?) Dějiny rodného kraje v Mitterfelsu kompletně prozkoumávat všechny dřívější mlýny na potoce Menach a uveřejňovat výsledky ve své publikační řadě „Mitterfelsský magazín“. „Vývěsním štítem“ pro znázornění technických procesů ve všech ostatních mlýnech byl mlýn ve Frommriedu. Současně byly ale zachyceny dějiny vzniku a sociální a hospodářské pozadí všech mlýnů.

Těšíme se z toho, že Podpůrný spolek pro zachování hradní zříceniny Haibach a péči o rodný kraj zachránil technická zařízení mlýna, který byl stržen v roce 2005, a chce nechat v „novém frommriedském obilním mlýně“ znovu ožít staré pracovní postupy.

Haibach. (fr) Na slavnostní zahájení výstavby (první kopnutí do země) Podpůrného spolku pro zachování hradní zříceniny Haibach a péči o rodný kraj přišli četní hosté. Setkali se o víkendu (sic!) na stanovišti nového mlýna v Siegenfurtu, aby oslavili start tohoto velkého projektu. Předseda Franz Rainer mohl pozdravit delegaci ze Strakonic (CZ), která přijela do Haibachu s ředitelkou muzea Ludmilou Koštovou, vedoucí mlýna v Hoslovicích Lucií Kupcovou a tlumočnicí Eleonorou Krásovou. Mezi hosty byla i se svou dcerou také Elisabeth Vogl(ová), která pro spolek už vypracovala předběžný projekt. Pro novostavbu budovy tu byli kompetentní Rudolf Zollner z Irschenbachu, pro tesařské práce Max Dilger jun. z Hitzenbergu a pro truhlářské práce Josef Zitzelsberger z Buchetu. Předsednictvo spolku bylo zastoupeno i druhým předsedou Güntherem Tremmelem, pokladníkem Georgem Stegerem, přísedícím Richardem Kerscherem a dále Helmutem Lanzingerem, který je zapojen také jako plánovač projektu.

Spolek založen 1986

V úvodních slovech představil předseda Franz Rainer Podpůrný spolek, který byl založen v roce 1986 a v následujících 15 letech zrenovoval zříceninu v Haibachu a přilehlou budovu stájí, v níž se nachází Vesnické muzeum, s vynaložením nákladů zhruba 300 000 marek. Po změně stanov před několika lety doplnil spolek své jméno o péči o rodný kraj a díky tomu se mohl zabývat i dalšími projekty.

Budova, ve které byl umístěn obilní mlýn ve Frommriedu, byla před několika lety určená k demolici. Členové (spolku) vymontovali vnitřní zařízení a uskladnili je ve vícero zemědělských usedlostech, ve kterých se nachází dodnes. Dějiny potoka Menach, který je dlouhý kolem 30 kilometrů, ukazují, že se na něm od pramene u Konzellu až po Oberalteich nacházelo 17 mlýnů, z nichž žádný už nebyl v provozu.

Ukázat staré pracovní postupy

Z tohoto důvodu by tento mlýn měl být znovu vybudován: aby byl tento způsob práce uchován pro potomky. Proto spolek usiloval o nutné finanční příspěvky, jež se nyní realizují prostřednictvím programu Interreg. Pro tento program byl nutný zahraniční partner – ten byl nalezen prostřednictvím kanceláře Euregio v Česku. Do spolupráce s mlýnem v Hoslovicích už bylo zapojeno Freilichtmuseum ve Finsterau a Haibach byl přijat jako další partner. Spojení Finsterau-Hoslovice-Haibach existuje už od roku 2011 a prohlubuje se vzájemnými návštěvami. Franz Rainer ukončil svůj výklad poděkováním české delegaci za dobrou spolupráci.

Zemský rada Alfred Reisinger poukázal ve své příspěvku na důležitost takových projektů a popřál všem zodpovědným všechno nejlepší pro zdar díla. Ředitel Freilichtmusea Finsterau dr. Martin Ortmeier vyslovil tomuto projektu svou podporu. Bude prý dle svých možností pomáhat tomuto odvážnému činu. Také Kaspar Sammer z kanceláře Euregia řekl, že na začátku rozhovorů věděl o tématice mlýnů jen málo a musel navázat kontakt s Finsterau, aby s nimi způsob práce u tohoto záměru prodiskutoval.

Dobrá spolupráce

Ředitelka Koštová ze Strakonic sdělila prostřednictvím tlumočnice, že děkuje za dosavadní dobrou spolupráci a že už se rozběhly další plány pro různá setkání. Jsou prý jako partner

pro projekt rádi Haibachu k dispozici a udělají všechno nutné pro to, aby byl projektu doveden k dobrému závěru. Těší se z toho, že spolupráce s kolegy z Haibachu probíhá tak harmonicky.

Na závěr objasnil starosta Alois Rainer důležitost této stavby pro region a přislíbil veškerou možnou podporu ze strany obce. S poděkováním všem řečníkům pozval pak Franz Rainer delegaci do Hostince Rainer do Haibachu, kde byla pro každého účastníka k dispozici svačina. V hostinci pak předseda vyslovil své poděkování zúčastněným zástupcům firem Rudi Zollnerovi, Maxu Dilgerovi jun., Josefu Zitzelsbergerovi a Helmutu Lanzingerovi za velkorysé vydatné posilnění a zahájení projektu (první kopnutí do země) bylo v družné pohodě a s drobnými dárky pro hosty zakončeno.

Zdroj: fr, v Straubinger Tagblatt (= Strauningský deník), z 23. května 2013. strana 15

Popisky pod fotografiemi:

Starosta Alois Rainer, dr. Martin Ortmeier (Finsterau), předseda Franz Rainer, zakrytý Max Dilger, Ludmila Koštová (Strakonice), zakrytý Josef Zitzelsberger, zemský rada (= šéf okresu) Alfred Reisinger, zakrytý druhý předseda Günther Tremmel, vedle Elizabeth Vogl s dcerou, Kaspar Sommer (kancelář Euregia), Rudi Zollner a Helmut Lanzinger, tlumočnice Eleonora Krásová, pokladník spolku Georg Steger a Lucie Kupcová z Hoslovic (zleva)

Starosta Alois Rainer, předseda Franz Rainer, Josef Zitzelsberger, Rudi Zollner a přísedící Richard Kerscher (zleva). V pozadí staveniště zbavené porostu.