Projekty

Realizované projekty

Muzeum mlýnů

Po úspěšném projektu Cíl 3 - č. 157“ Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, realizovaném s Freilichtmuseem ve Finsterau , navázalo Muzeum středního Pootaví Strakonice v roce 2012 další spolupráci. Tentokráte s bavorským spolkem pro záchranu hradní zříceniny, Förderverein zur Erhaltung der Burgruine und Heimatpflege v Haibachu, který by rád vytvořil v tomto místě nové Muzeum mlýnů.

V rámci projektu č. 248 „Muzeum mlýnů“ , financovaného z dotačního titulu Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, nevznikne v letech 2013 – 2015 pouze muzeum na bavorské straně, ale strakonické muzeum, jako český partner tohoto projektu, připraví několik společných akcí ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích, dva semináře na téma mlýnů a mlynářství, vydání společných tiskovin a výrobu prezentačních panelů. Součástí partnerské pomoci je i poradenská činnost v oboru mlynářství a konzervování sbírkových předmětů.

Cílem celého projektu je rozšíření nejen turistické nabídky v Jižních Čechách a v Bavorsku, ale také rozšíření povědomí o obou spolupracujících institucích.

 

Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese

V roce 2012 muzeum úspěšně zakončilo dlouhodobý projekt Cíl 3 - č. 157“ Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, realizovaný s Freilichtmuseem ve Finsterau. Všechny cíle projektu byly naplněny a v dalších letech nás čeká udržování navázaných vztahů a pokračování ve společném setkávání.

V rámci projektu bylo na bavorské a české straně realizováno několik akcí s ukázkami tradičních lidových řemesel, bylo vybudováno informační a kulturní centrum Hoslovického mlýna s technickým zázemím včetně potřebného vybavení (elektrozařízení, nábytek), dále vznikla společná expozice o starých mlýnech na obou stranách Šumavy, publikace o mlýnech a hospodaření v nich na obou stranách Šumavy a řada propagačních materiálů, webových stránek apod. Všechny aktivity projektu byly splněny a projekt byl v roce 2013 ukončen závěrečnou zprávou.

 

Rekonstrukce vodního mlýna v Hoslovicích

V roce 2005, po dokončení dědického řízení, zakoupil Jihočeský kraj areál hoslovického mlýna včetně vybavení. Správou bylo pověřeno Muzeum středního Pootaví Strakonice, které ihned započalo s jeho rekonstrukcí. Obnova areálu mlýna se uskutečnila v rozmezí let 2005–2007. Na opravu tří budov, rybníka, náhonu, cest i vybavení uvolnil peníze Jihočeský kraj a finančně přispěla Evropská unie z programu Interreg IIIA Česká republika – Rakousko, Ministerstvo kultury z Programu záchrany architektonického dědictví, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond pro životní prostředí. Celkové náklady na zakoupení a obnovu areálu činily přibližně 17,5 milionu korun.

Veřejnosti byl areál mlýna otevřen v dubnu roku 2008. Pro svou památkovou hodnotu byl v červnu téhož roku prohlášen Ministerstvem kultury České republiky za národní kulturní památku. Více o mlýnu v sekci Mlýn Hoslovice.

 

Steinův palác versus zámecká Trucbašta aneb sousedské vztahy v minulosti

Brožuru popisující osudy strakonické Trucbašty a Steinova paláce vydalo Muzeum středního Pootaví Strakonice v roce 2009. Osudy této stavební zajímavosti jsou zachyceny již od konce 18. století, kdy Izák Stein zakoupil stavební místo vedle barokního zámku až do demolice věže v roce 1936.

Stavba nového zámeckého křídla s kulatou věží vznikla „na truc“ proti Steinovu paláci a měla zamezit pohledu obyvatel paláce do zámeckých oken. Strakoničtí obyvatelé se brzy o skrytém účelu stavby dověděli a začali kulatou věž nazývat Trucbaštou. Toto dobové pojmenování se, na rozdíl od stavby samotné, udrželo až do dnešních dnů. Zatímco honosnost a okázalost bývalého Steinova paláce si mohou obyvatelé města a jeho návštěvníci prohlédnout stále, příběh a podoba zámecké věže jim zůstává mnohdy utajena. Ve své paměti si ji uchovávají už jen nejstarší občané. Mladší generace se o její existenci dovídají ze starých pohlednic a dobových fotografií. Trucbašta se totiž stala jednou z prvních staveb ve Strakonicích, která musela ustoupit rozvíjejícímu se automobilovému provozu. V letech 1936-1937 byla v jejích místech vybudována silnice vedoucí kolem hradu na Pracejovice.

Brožura je ke stažení v sekci Služby > Publikační činnost.

 

Tradiční zpracování mléka

Česko-německá brožura pojednává o tradičním zpracování mléka na šumavském Podlesí a v Bavorském lese. Zabývá se výběrem dobytka, dojením, zpracováním, produkty, skladováním a finálním využitím. Součástí skládačky je taktéž obrazová dokumentace. Brožura vznikla v rámci přeshraničního projektu Prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a je ke stažení v sekci Služby > Publikační činnost.

 

Tradiční chov dobytka

Česko-německá brožura zabývající se chovem hospodářských zvířat na šumavském Podlesí a v Bavorském lese. Popisuje krmení, pastvu, druhy dobytka, produkty a jejich využití, řemesla, modlitby, obřady, změny po roce 1948 a 1989 apod. Brožura vznikla v rámci přeshraničního projektu Prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a je ke stažení v sekci Služby > Publikační činnost.

 

Tradiční pěstování obilí

Česko-německá brožura pojednává o tradičním pěstování obilí na šumavském Podlesí a v Bavorském lese. Popisuje klima, půdu, orbu, setí, žně, mlácení obilí, čištění a konečné zpracování zrna. Brožura vznikla v rámci přeshraničního projektu Prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a je ke stažení v sekci Služby > Publikační činnost.

 

Tradiční pečení chleba

Česko-německá brožura pojednávající o pečení chleba na šumavském Podlesí a v Bavorském lese. Brožura vznikla v rámci přeshraničního projektu Prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a je ke stažení v sekci Služby > Publikační činnost.

 

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

V rámci oslav Rožmberského roku Jihočeského kraje vytvořilo muzeum dlouhodobou výstavu nazvanou Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko. Výstava je instalována v prostoru bývalé hradní kaple, který byl veřejnosti dlouhá léta uzavřen. Textová a obrazová část výstavy mapuje územní a osobní vztah členů rožmberského rodu s pány strakonického hradu a strakonickým regionem v letech 1225-1611. Výstava zachycuje jejich vzájemné soužití od příbuzenských vztahů po majetkové spory. Z rožmberského rodu představuje především Jošta II. z Rožmberka (†1467) a Jana III. z Rožmberka (†1532), kteří zastávali úřad generálního převora řádu sv. Jana Jeruzalémského pro české převorství.

Obrazový materiál zachycuje v podobě vedut a map majetek rožmberského rodu a johanitského řádu v průběhu staletí. Jednotlivé rody a osoby jsou charakterizovány prostřednictvím svých erbů a pečetí. Z trojrozměrných exponátů zaujme návštěvníky hlaveň lodního děla johanitského řádu, kostelní zvon ze 16. století, faksimilie dobových listin a kříž s Kristem symbolizující poslání johanitského řádu. V podobě replik dobového oděvu na výstavě ožívá johanitský rytíř z konce 13. století a z počátku 16. století.

Výstava byla realizována v rámci projektu Jihočeského kraje pod názvem Rožmberský rok 2011, který podpořil dispoziční fond euroregionů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.

V rámci výstavy byla vydána i brožura, která je ke stažení v sekci Služby > Publikační činnost.

 

Staré mlýny v šumavském Podlesí a v Bavorském lese / Alte Mühlen im Böhmerwaldvorland und im Bayerischen Wald

Dvojjazyčná publikace popisující výjimečnost národní kulturní památky Středověkého vodního mlýna v Hoslovicích, jeho historii, úspěšnou obnovu a současný stav, dochované zařízení, budovy a také srovnání s mlýny v Bavorském lese. Je doplněna bohatou fotografickou dokumentací a vyšla v nákladu 1000 ks v rámci přeshraničního projektu Prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a je ke stažení v sekci Služby > Publikační činnost.

 

Budova technického zázemí vodního mlýna v Hoslovicích

V roce 2012 byla otevřena nová budova technického zázemí středověkého vodního mlýna v Hoslovicích. Zázemí včetně informačního centra a další služby od té doby zpříjemňují návštěvníkům pobyt na mlýně. Součástí budovy je také stálá etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí přibližující průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka. Představeny jsou i tradiční pokrmy regionu, skladování a úprava potravin a zvykosloví během kalendářního roku.

Budova technického zázemí byla vystavěna v rámci přeshraničního projektu Prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.