Projekty

O Projektu

Program 11703 – Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu): Nové exponáty a restaurování

Projekt je svými aktivitami v souladu s věcným zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifickém cíli 3.1 IROP, cílem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví. Výsledkem projektu bude restaurování vybraných sbírkových předmětů, konkrétně 3 plastik (jedná se o polychromatické dřevořezby) a nově nalezených fragmentů středověkého oltáře, které budou nově zpřístupněny po zrestaurování veřejnosti a zařazeny do nově koncipované muzejní expozice. Jedná se o aktivity, které jsou podporované v rámci průběžné výzvy č. 55 IROP, Muzeum Středního Pootaví Strakonice spravuje muzejní sbírky dle zákona č.122/2000Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, dosáhla téměř 45 tisíc návštěvníků; realizace projektu pozitivně podpoří atraktivitu muzea pro návštěvníky a přispěje k růstu návštěvnosti.