Muzeum

Pravěk – expozice je uzavřená z důvodu rekonstrukce.

Stálá expozice Muzea středního Pootaví ve Strakonicích

Tato expozice přibližuje pravěké osídlení okresu. K vidění jsou nálezy kamenných nástrojů ze starší a střední doby kamenné, doklady mezolitického a eneolitického osídlení. Zastoupeny jsou taktéž nálezy z mladší doby bronzové (mladší fáze kultury knovízské), starší doby železné (kultura halštatská) a  mladší doby železné (kultura laténská – Keltové).

Zajímavá je i keramika z rozsáhlého pohřebiště u Přešťovic, model hradiště Kněží hora u Katovic či kosterní pozůstatek z Radomyšle u Strakonic z 12. století.

Opomenuto nezůstalo ani rýžování zlata a celé Pootaví, které je na zlato velmi bohaté a významný místní archeolog Bedřich Dubský a jeho výzkumy.