Muzeum

Historie muzea

Strakonické muzeum bylo založeno v roce 1894. Podnětem se stalo pořádání Českoslovanské národopisné výstavy v Praze v roce 1895. Od roku 1923 neslo v názvu jméno okresního školního inspektora Jana Dyka, který se zasloužil o jeho rozvoj a poválečné obnovení činnosti. Do areálu hradu bylo po četném stěhování umístěno v roce 1936 a pro veřejnost byly sbírky otevřeny v květnu 1937 u příležitosti návštěvy prezidenta Beneše ve Strakonicích.

Nepříznivě zasáhla do života muzea druhá světová válka, kdy byla činnost opět zcela zastavena. Rozhodnutím Krajského národního výboru v Českých Budějovicích z března 1951 získalo původně městské muzeum charakter okresního muzea a v roce 1953 bylo přejmenováno na Okresní vlastivědné muzeum ve Strakonicích. Jeho zřizovatelem se stal Okresní národní výbor Strakonice (od prosince 1989 do 31. 12. 2002 Okresní úřad).

Důležitým mezníkem byl rok 1955, kdy bylo od 1. ledna muzeum odděleno od archivu. V roce 1967 dostává muzeum svůj současný název Muzeum středního Pootaví. S reformou veřejné správy se od 1. ledna 2003 stává krajským muzeem, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj.