Z dění…

Komentovaná prohlídka kapitulní síně strakonického hradu a výstavy Život Ježíše Krista

Muzeum středního Pootaví nabízí veřejnosti jedinečnou možnost zúčastnit se komentované prohlídky při příležitosti konání výstavy, jejíž obsah úzce navazuje na historickou výzdobu skvostu strakonického hradu – kapitulní síně a přilehlých ambitů.
Výstava je věnována životu Ježíše Krista od jeho narození až po zmrtvýchvstání a  nanebevstoupení. Ježíšovo narození a dětství přibližuje několik příběhů zaznamenaných v evangeliu. Na ně navazuje Kristovo působení – jeho křest, povolání apoštolů, učení zástupů, konání zázraků. Konec Kristova života mapuje příběh ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Jednotlivé etapy jsou zachyceny pomocí příběhů zaznamenaných v  evangeliu sv. Marka, sv. Matouše, sv. Lukáše a sv. Jana. Objevuje se zde i citace vybraných pasáží.

Textovou část dokreslují výjevy z Kristova života zachycené ve výtvarném umění – svaté obrázky, lidové podmalby na skle, drobné sošky lidové tvorby, plastiky a obrazy: Josef s Ježíškem, Maria s Ježíškem, Svatá rodina, Ukřižování, Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení, Kristus zbičovaný, Pieta, Kristus odpočívající, Kristus vzkříšený, Svatá Trojice, křížová cesta. Samotný prostor kapitulní síně, v němž je výstava instalována, vybízí k upozornění na nástěnné malby, které se zvoleným tématem souvisí: Zvěstování Panně Marii, Bičování Krista, Ukřižování. Téma výstavy doplňuje také christologický cyklus v ambitu, kde jsou některé scény z působení a ukřižování Ježíše Krista popsány pomocí příběhů zaznamenaných v evangeliu a ukázkou vybrané citace.

Návštěvníky provede dne 23. března ve 14 hodin autorka výstavy Mgr. Blanka Jirsová.
Vstupné je nezměněné – 20 Kč pro dospělé a 10 Kč zlevněné.